Produkty
 

Prohlášení o zpracování osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údaj a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

1. Správce osobních údajů

OSVČ Ondřej Bárta se sídlem Třída Edvarda Beneše 1559/14, 500 12, Hradec Králové, IČ: 17679109 DIČ: CZ8304183096 Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech

2. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

3. Zdroje osobních údajů a kategorie

Údaje sbíráme od svých klientů , subjektů údajů, zaměstnanců, kamerového systému, veřejně přístupných rejstříků (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, veřejný telefonní seznam.

Kategorie údajů, které jsou předmětem zpracování:

 • Adresní a identifikační údaje, sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektů údajů ( např. jméno, příjmení, titul, rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IC, DIČ) údaje umožňující kontakt se subjektem údajů ( kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, emailová adresa)
 • Popisné údaje – bankovní spojení
 • Další údaje nezbytné pro plnění smlouvy

Kategorie subjektů údajů

 • Zákazník
 • Zaměstnanec
 • Dopravce
 • Dodavatel
 • Návštěvník aj. osoby pohybující se v areálech správce, které jsou monitorovány kamerovým systémem
 • Uchazeč o zaměstnání

Kategorie příjemců osobních údajů

 • Velkoobchody
 • Finanční ústavy
 • Veřejné ústavy
 • Zpracovatel
 • Státní a jiné orgány v rámci plnění zákonných povinnosti stanovených příslušnými právními předpisy

4. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Ke zpracování osobních údajů dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technicko–organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajů, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužit osobních údajů.

OSVČ Ondřej Bárta se zároveň zavazuje, že Vaše osobní údaje nebudou vydány třetím stranám s výjimkou subdodavatelů ( dopravní společnost), i to jen ty údaje, které jsou nezbytné pro úspěšné zrealizování objednávky a její dodávky.

V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:

 • Subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů
 • Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy
 • Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti
 • Zpracování je nezbytné pro splnění ochranu životně důležitých zájmů subjektů

5. Práva subjektů údajů

Zákazníci mohou své osobní údaje kdykoli změnit nebo aktualizovat po přihlášení se do svého účtu nebo na základě písemné žádosti na e-mail info@krmiva-kratonohy.cz. Zároveň, na písemnou žádost zákazníka budou osobní údaje z databáze vymazány a OSVČ Ondřej Bárta je nebude dále zpracovávat.

6. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje jako je jméno, bydliště, telefon, email je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a správcem dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

Správce zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu odhlásit.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
 • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
 • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
1